شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۳

عشق

   
عصاره ي پيام من ، عشق است .
پيامي ساده و بي پيرايه دارم : عشق.
در عشق، ابهامي وجود ندارد
ابهام در ماست.
مهم نيست كه به چه كسي عشق ميورزي
متعلق عشق موضوعيت ندارد.
آنچه مهم است اين است كه
بيست و چهار ساعت روزت را عاشقانه سپري كني ،
همان طور كه در بيست و چهار ساعت روزهايت ،
بي استثنا نفس ميكشي .

برگرفته از كتاب: عشق پرنده اي آزاد و رها.نوشته: اوشودرضمن از همه دوستان و عزيزاني كه منو با كلامهاي زيبا و پيغامهاي با
محبتشون همراهي ميكنندواقعا ممنونم. و شرمسارم از اينكه متاسفانه امكان ذكر نام همه عزيزان نيست

هیچ نظری موجود نیست: