پنجشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۶

...

مادرم تعریف می کند بچه تر؛ که بودم کفشهای پاشنه دار را دوست داشتم.

به اصرار و به سختی با همان پاشنه دارهای صدادار راه می رفته ام

و هی زمین می خورده ام و هی زمین مرا می انداخته و باز.....

من امروز هم کفشهای راحتی ندارم ...

امروز هم زمین می خورم و زمین مرا می اندازد و

مادرم هنوز من را به تلاش دستهای سال دیده اش بلند مي کند....