یکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۳

۱-دوستت دارم، نه به خاطر شخصيت تو، بلكه به خاطر شخصيتی كه من در هنگام با تو بودن پيدا میكنم.
۲-هيچكس لياقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنين ارزشی دارد، باعث ريختن اشكهای تو نمیشود.
۳-اگر كسی تو را آنطور كه میخواهی دوست ندارد، به اين معنا نيست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
۴-دوست واقعی كسی است كه دستهای تو را بگيرد، ولی قلب تو را لمس كند.
۵-بدترين شكل دلتنگی برای هر كس آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگز به او نخواهی رسيد.
۶-هرگز لبخند را ترك نكن، حتی وقتی كه ناراحتي! چون هر كس امكان دارد عاشق لبخند تو شود.
۷-تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي، ولی برای بعضي افراد تمام دنيا هستي.
۸-هرگز وقتت را با كسی كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند، نگذران.
۹-خدا خواسته است كه بسياری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را بشناسي، به اين صورت وقتی او را يافتی بهتر میتوانی شكرگزار باشي.
۱۰-به چيزی كه گذشت غم مخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن.
۱۱-هميشه افرادی هستند كه تو را میآزارند، با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش به كسی كه تو را آزرده دوباره اعتماد نكني.
۱۲-خود را به فرد بهتری تبديل كن و مطمئن باش كه خود را میشناسي، قبل از آنكه شخص ديگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد.
۱۳-زياده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترين چيزها زمانی اتفاق میافتد كه انتظارش را نداري.
برگرفته از سخنان- گابريل گارسيا ماركز

هیچ نظری موجود نیست: