جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۳

غنچه با دل گرفته گفت:"زندگي لب ز خنده بستن است
"گوشه اي درون خود نشستن است
گل به خنده گفت :"زندگي شكفتن است
"با زبان سبز راز گفتن است
گفتگوي گل و غنچه از درون باغچه باز هم ميرسد به گوش
تو چه فكر ميكني؟ راستي كداميك درست گفته اند؟
من كه فكر ميكنم گل به راز زندگي اشاره كرده است
هر چه باشد او گل است
گل يكي دو پيرهن بيشتر ز غنچه پاره كرده استهیچ نظری موجود نیست: