چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴
كسي قادر است اسماعيل را به زانو در آورد كه اول از بند اسماعيل خويش آزاد شود
تا دلهره اسماعيل در تو است ابليس درعقبه برپاست.

اكنون ابراهيم شده اي، ابليس را به خاك افكنده اي
اسماعيلت را از قربان گاه بازگردان
آنچه بايد ذبح مي كردي، اسماعيل نبود، بند اسماعيل بود

هیچ نظری موجود نیست: